Random Posts

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

Δημοσιεύματα για το ΑσφαλιστικόNAYTEMΠΟΡΙΚΗ

«Κλειδί» η στάση του Βερολίνου στην επίτευξη συμφωνίας για το ασφαλιστικό να ξεπεράσουν ακόμη και το 100% των σημερινών εισφορών που καταβάλλονται στα Ταμεία. Οι μόνοι που ευνοούνται είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες με μπλοκάκια που έχουν καθαρά κέρδη έως και 9.600 ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ όλοι οι υπόλοιποι εντάσσονται στο «κλαμπ» των μεγάλων χαμένων του νέου ασφαλιστικού.20°/( Ο Με βάση το νομοσχέδιο του ασφαλιστικού, οι εισφορές θα υπολογίζονται με συντελεστή 20% επί του καθαρού εισοδήματος για τον κλάδο της σύνταξης και 6,95% για τον κλάδο υγείας.
Ειδικότερα, κατά το έτος 201 7 το ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 14%, από 1.1.2018 αυξάνεται σε 17% και από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.
[ασφαλιστικό] Μεγάλοι χαμένοι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες με μπλοκάκια που έχουν καθαρά κέρδη άνω των 9.600 ευ ρω Εισφορές - «σοκ» για τους ελευθέρους επαγγελματίες και τους αγρότες του Γιώργου Κούρου (gkourostiOnaftemporiki.gr Σοκ και δέος» προκαλούν σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και σε όλο τον αγροτικό κόσμο της χώρας, με την επικείμενη φορολογική επιδρομή, οι ανατροπές που φέρνει το νέο ασφαλιστικό.
Με βάση τα κυβερνητικά σχέδια, όπως αποτυπώνονται στο νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε, οι εισφορές που θα κληθούν να πληρώνουν από την 1η Ιανουαρίου 2017 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και το 100% των σημερινών εισφορών που καταβάλλονται στα Ταμεία. Οι μόνοι που ευνοούνται είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες με μπλοκάκια που έχουν καθαρά κέρδη έως και 9.600 ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ όλοι οι υπόλοιποι εντάσσονται στο «κλαμπ» των μεγάλων χαμένων του νέου ασφαλιστικού.
Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι οι επιβαρύνσεις μπορούν να κυμανθούν από 162 έως και 1.582 ευρώ τον μήνα, ενώ ένας ελεύθερος επαγγελματίας που κάνει το «λάθος» και έχει υψηλά εισοδήματα και δηλώσει κέρδη 70.320 ευρώ ετησίως τότε θα κληθεί να πληρώσει στο Ταμείο έως και 18.984 ευρώ, ενώ με το ισχύον καθεστώς οι εισφορές του δεν ξεπερνούν τα 8.505 ευρώ.
Είναι φανερό λοιπόν ότι ένα ακόμη κυβερνητικό σχέδιο στοχεύει στην εξίσωση των εργαζομένων προς τα κάτω, αφού οι «έχοντες» ακόμη κι αν  δουλεύουν μια ζωή πρέπει να τιμωρούνται αυστηρά με το νέο καθεστώς.
Αξίζει να ση μειωθεί ότι με βάση το νομοσχέδιο του ασφαλιστικού οι εισφορές θα υπολογίζονται με συντελεστή 20% επί του καθαρού εισοδήματος για τον κλάδο της σύνταξης και 6,95% για τον κλάδο υγείας. Ειδικότερα, κατά το έτος 2017 το ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 14%,από 1.1.2018 αυξάνεται σε 17% και από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι με το νομοσχέδιο δεν διευκρινίζει τι ακριβώς θα γίνει με τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, με τις μονοπρόσωπες ΕΠΕ, με τα μέλη διοικητικού συμβουλίου εταιρειών, με τους ασφαλισμένους που έχουν διπλή ιδιότητα (π.χ. και μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ).
Το ανωτέρω φυσικά ισχύουν και για τους αγρότες, αλλά και για τους ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίοι υπάγονταν μέχρι τώρα στον ΟΓΑ λόγω πληθυσμιακών κριτηρίων.
Επισημαίνεται ότι για τους αγρότες οι αυξήσεις θα είναι ισοπεδωτικές, καθώς από 62,76 έως 136,26 ευρώ τον μήνα που πληρώνουν σήμερα, με το νέο καθεστώς οι εισφορές θα ξεκινούν από 126 ευρώ και θα ξεπερνούν τα 1.586 ευρώ.
Οι εν λόγω αλλαγές προβλέπονται στο άρθρο 53 του νομοσχεδίου που αναφέρει τα εξής: «Αρθρο 53» Εισφορές αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών ΙΑπό 1.1.2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε και του Ε.Τ ΑΑ. αντίστοιχα, καταβάλλουν, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης, ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματος τους, όπως αυτό καθορίζεται είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, είτε με βάση την καθαρή αξία των παρεχόμενων μηνιαίως ή σε άλλη τακτική χρονική βάση, υπηρεσιών του τρέχοντος έτους για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέματα όσον αφορά τους κανόνες προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού εισφορών ανά επαγ γελματική δραστηριότητα.
2Σε καμία περίπτωση η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι της παρ. 1 δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος εφαρμόζεται η διάταξη της παρ.
2 του άρθρου 52. (2.α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 2 5 ετών).
3Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τους υγειονομικούς που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση, καθώς και για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δικηγόρων, όπως και για τους μηχανικούς που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι δικηγόροι και οι μηχανικοί αυτοί καταβάλλουν την εισφορά του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2.
4Από 1.1.2017 οι ασφαλισμένοι για τους οποίους, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ και ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, καταβάλλουν, ανεξαρτήτως του χρόνου
Για τους αγρότες, οι αυξήσεις θα είναι ισοπεδωτικές, καθώς από 62,76 έως 136,26 ευρώ τον μήνα που πληρώνουν σήμερα, με το νέο καθεστώς οι εισφορές θα ξεκινούν από 126 ευρώ ; και θα ξεπερνούν τα 1.586 ευρώ.
νου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2 ασφαλιστικές εισφορές.
5.Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αναπροσαρμόζονται ισόποσα και σταδιακά από 1.7.2016, και ετησίως από 1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να διαμορφωθούν στο αντίστοιχο ύψος που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο.
6α. Για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών, οι διατάξεις που προβλέπουν το συνυπολογισμό ποσών που καταβάλλονται επί αμοιβών και επί αναλογικών δικαιωμάτων εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.1.2017. Ειδικά για τους δικηγόρους, από 1-7-2016 τα ένσημα υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται. Υπέρ του ΕΦΚΑ καταβάλλεται προείσπραξη επί του 20% της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση.
Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον ΕΦΚΑ τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο. Για τους δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω ενσήμων ή της ανωτέρω διαδικασίας που τα αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισμένου, β. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβάλλονται βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων υπολείπονται της εισφοράς, ο ασφαλισμένος καταβάλλει την προκύπτουσα διαφορά σε χρήμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.2042/1992.
γ. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβλήθηκαν υπερβαίνουν την προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά, δεν επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή.
7Διατάξεις νόμου που προβλέπουν την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισμένους προερχόμενους από το ΕΤΑΑ, κατά την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση, καταργούνται από 1.1.2017.
8Από 1.7.2016 ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει με τις ασφαλιστικές εισφορές και την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του ν.3986/2011 εισφορά, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4144/2013, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Κλάδος ασφαλισμένων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ ΜΜΕ καθώς και υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Κλάδος ασφαλισμένων ΕΤΑΑ, την οποία και αποδίδει στον ΟΑΕΔ.
90 ΕΦΚΑ παρέχει από 1.7.2016 και εφεξής τις υπηρεσίες που αφορούν στην εγγυοδοσία και πιστοδοσία για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις, αναλογικά εφαρμοζόμενες. Εσοδα που προκύπτουν από την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών αποτελούν πόρους του ΕΦΚΑ.
 Γ\ Το ύψος της ασφαλιστικής Χ \)εισφοράς καθώς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή κλάσεις ή αποδοχές, βάσει των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία ει11, αφορά των ασφαλισμένων νια τους οποίους, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον ΟΑΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλισμένων που υπάγονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος στον Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2015 παραμένουν αμετάβλητες μέχρι 31.12.2016.
Η σταθερή μηνιαία εισφορά, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς καθώς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή αποδοχές, βάσει των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων για τους οποίους, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων, Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών, Τομέας Ασφάλισης Νομικών), όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31/12/2015 παραμένουν αμετάβλητες μέχρι 31/12/2016.
Μέχρι την 30.6.2016 οι 1 ^/ασφαλιστικές εισφορές των παρ. 10 και 11 του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να εισπράττονται από τους ασφαλιστικούς φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ δυνάμει των ρυθμίσεων των άρθρων 19 και 21 του νόμου αυτού.
 α) Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του δ.σ. του ΕΦΚΑ, εξειδικεύεται ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών για τις κατηγορίες των αυτοαπασχολούμενων- ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.

β) Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του δ.σ του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής των εισφορών όσων ασφαλίζονταν στο Ταμείο αυτό πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και κάθε άλλο ειδικό ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του εδαφίου αυτού, γ) Λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού ρυθμίζονται με αποφάσεις του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Προστασίας».

....................................................................................................................................


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην «Α» όλοι οι πίνακες με τα ταμεία που καταργούνται
Ασφαλιστικοί κανόνες! Όλα τα ταμεία μπαίνουν κάτω απο το ΙΚΑ Η «Α» δημοσιεύει κατά' αποκλειστικότητα τον παρακάτω αποκαλυπτικό πίνακα C rr, Σοκ και δέος» προκαλούν οι σαρωτικές αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό, καθώς προκρίνει την υπαγωγή εκατομμυρίων ελλήνων στην ασφαλιστική και υγειονομική περίθαλψη του ΙΚΑ, με την κατάργηση δεκάδων ταμείων.
Ενδεικτικό είναι ότι ακόμη και το NAT των ναυτικών γίνεται ΙΚΑ! Στο νέο ΙΚΑ -που θα ονομάζεται
πια ΕΦΚΑ θα μπουν εκατομμύρια ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι με αποκορύφωμα το γεγονός ότι τους  εξομοιώνονται όλα τα ασφαλιστικά, υγειονομικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, δηλαδή και οι αποδοχές τους, με τις νυν και νέες ισχύουσες διατάξει που αφορούν τον, ήδη υπάρχοντα ασφαλιστικό φορέα! Τι σημαίνει πρακτικά; Ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν στις  προβλεπόμενες αποδοχές και υπηρεσία που καθορίζει ο Οργανισμός, όπερ και σημαίνει αναγκαστική- πέραν των περικοπών που προωθούνται στις  συντάξεις  και στην ακόμα περαιτέρω μείωση παροχών, υπηρεσιών και ασφαλώς συντάξιμων αποδοχών... Υπενθυμίζεται ότι το ΙΚΑ σήμερα, εξαιτίας της διαχρονία εγκατάλειψης των κυβερνώντων και της οικονομικής κρίσης, θεωρείται ο χειρότερος ασφαλιστικός και υγειονομικός  πάροχος υπηρεσιών, με τις χαμηλότερες συντάξιμες αποδοχές της χώρα μας , πλην του ΟΓΑ, στο τελευταίο.
Η «Α» δημοσιεύει κατά' αποκλειστικότητα τον παρακάτω αποκαλυπτικό πίνακα των ταμείων που μπαίνουν κάτω από το ΙΚΑ. Διαβάστε τι λέει το σχέδιο Κατρούγκαλου: 1. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) Κλάδος κύριας σύνταξης Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ Λογαριασμός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑΕΤΑΜ (πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ) Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε.) Κλάδος κύριας ασφάλισης Τομέας σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και θεσσαλονίκης Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και θεσσαλονίκης Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου Τομέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου Τομέας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Αθηνών Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου θεσσαλονίκης Τομέας ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και θεσσαλονίκης Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης (ΤΑΤΕ-ΡΤ) 2. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχο λουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), και η Ειδική Προσαύξηση Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων Τομέας Ασφάλισης Νομικών και ο ειδικός κλάδος για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που συστάθηκε με το άρθρο 39 του ν.4075/2012 3. Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Κλάδος Κύριας Ασφάλισης ΟΑΕΕ Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων 4. 0ργανισμ05 Γεωργικών Ασφάλισε ων (ΟΓΑ) Κλάδος Υποχρεωτικής Ασφάλισης του ν.4169/1961 Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ν.2458/1997 Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), εκτός του Οίκου Ναύτου και του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, Στον κλάδο εφάπαξ παροχών εντάσσονται: Το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) με τους Τομείς του: Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 1. Το Ταμείο πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) με τους Τομείς του: Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων Τομέα Πρόνοιας Λιμενεργατών Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού θεάτρου Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως θεσσαλονίκης Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος θεσσαλονίκης 2. Ο κλάδος προνοίας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε.) με τους Τομείς του: Τομέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων θεσσαλονίκης.
3. 0 κλάδος προνοίας του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) με τους Τομείς  του: Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ -Δ.Ε.Η.) Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε 07 Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισμού Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τραπέζης Α. Ο κλάδος προνοίας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με τους  Τομείς του: Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων' Έργων Τομέα Πρόνοιας Υγειονομικών Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών Τομέα Πρόνοιας Συμβολαιογράφων Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 5. Το Ταμείο Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.) 6. Το Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.) 7. Ο Eιδικός  Λογαριασμός προνοίας  του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 8.0 Τομέα  Επικουρικής  Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) του Κλάδου Επικουρι κής Ασφάλισης Ελευθέρων Επάγγελματιών του ΟΑΕΕ (Εφάπαξ Βοήθημα Αρτοποιών).
Γ) Στον κλάδο παροχών εντάσσονται: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κλάδος ασθένειας Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 1. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Κλάδος ανεργίας και δώρου Λογαριασμός Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και θεσσαλονίκης Λογαριασμός Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και θεσσαλονίκης Λογαριασμός Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών Κλάδος Υγείας Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Π.Μ.Μ.Ε.
2. ΕΤΑΑ 2.1. Κλάδος Υγείας Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 'Εργων Τομέας Υγείας Υγειονομικών Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά Τομέας Υγείας Δικηγόρων θεσσαλονίκης Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Α.
3 ΟΑΕΕ Κλάδος Υγείας Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα 4.0ΓΑ Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας του ν.3050/2002 Κλάδος Υγείας Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα 5. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Kοινής   Ωφέ λειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) Κλάδος Υγείας Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.) Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (Τ.Α.Π.-Η.Σ.Α.Π.) Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (Τ.Α.Π.-ΗΛΠΑΠ) Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (Τ.Α.Π.-ΔΕΗ) Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (Τ.Α.Π.-ΕΤΒΑ) Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠ-ΕΤΕ) Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠ-ΕΤΕ) Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.) Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ) Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
6. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT) Κεφάλαιο Δυτών Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων (ΕΛΟΕΝ)

vxnews

About vxnews

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :