Random Posts

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Π.Φ.Σ. ΜΕ TASK FORCEΠραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27/4 συνάντηση εμπειρογνωμόνων της TASK FORCE και του Π.Φ.Σ. Εκ μέρους της TASK FORCE παραβρέθηκαν η κυρία Aurelie Vandeputte  και  ο κ. Lang με την  κυρία Horn εκ μέρους του Γερμανικού Υπουργείου Υγείας και από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, οι κ.κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου, Δημήτριος Καραγεωργίου και ο συνάδελφος κ. Αλέξιος Παπαλεξίου, που είναι γερμανομαθής.
Τα θέματα που τέθηκαν ήταν τα εξής:

ΕΟΠΠΥ: ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ


Αθήνα, 27/4/2012  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ


Αριθμ.  Πρωτ.  1289


ΠΡΟΣ
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της χώρας

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ. Πρωτ. 20447/26-4-2012 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την εφαρμογή νέων συμμετοχών των ασφαλισμένων.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 121/2008  άρθρ. 2 παρ.η, η αναγραφή των ποσοστών συμμετοχής είναι ευθύνη του συνταγογράφου ιατρού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΠΑΔ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

Αθήνα 27/4/2012
Α.Π.1276
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΠΑΔ

Σήμερα Παρασκευή 27/4/2012 είναι διαθέσιμο μέρος των οφειλομένων του ΟΠΑΔ . Αφορά όσους δεν πληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, για όσους συλλόγους δεν έχουν διανεμητικό λογαριασμό.
Επίσης  πληρώνονται οι συνάδελφοι της Ανατολικής Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής, που δεν είχαν πληρωθεί την περασμένη εβδομάδα


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΤΥΠΕΤ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ REBATE

                     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αθήνα,           26/4/2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
Αριθμ. Πρωτ. 1274

                                                                                                                      
                                                                                                                   ΠΡΟΣ
                                                                                                         Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού
                                                                                                          Εθνικής Τράπεζας 
                                                                                                          (ΤΥΠΕΤ)

Θέμα: «Υποχρέωση rebate των φαρμακείων υπέρ του Τ.Υ.Π.Ε.Τ
            Κατόπιν πολλών αναφορών φαρμακοποιών προς τον Π.Φ.Σ., οι οποίοι ρωτούν αν υποχρεούνται να προβαίνουν σε επιστροφή (rebate) κάθε μήνα ποσοστού επί των οφειλών των φαρμακείων τους υπέρ του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπό τον όρο εμπρόθεσμης καταβολής αυτών των οφειλών, τίθεται το ζήτημα εάν το Ταμείο σας νομίμως υποχρεώνει σε rebate σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3918/2011, σύμφωνα με τις οποίες:
«1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται οι όροι με την ακόλουθη έννοια: α) «Κλάδοι Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Φ.Κ.Α.)»: οι Κλάδοι Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ύστερα από την έναρξη λειτουργίας του όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος νόμου. β) «Φαρμακεία»: οι ιδιωτικοί φορείς λιανικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων, που λειτουργούν νομίμως και συνάπτουν συμβάσεις με τους Κλάδους Υγείας των Φ.Κ.Α. ατομικά ή συλλογικά. γ) «Οφειλές σε φαρμακεία»: τα ποσά που οφείλουν οι Κλάδοι Υγείας των Φ.Κ.Α. προς τα φαρμακεία που πηγάζουν από την εφαρμογή των μεταξύ τους συμβάσεων και την εκτέλεση των συνταγών φαρμάκων των ασφαλισμένων. δ) «Εμπρόθεσμη καταβολή»: η απόδοση των οφειλών είτε ως προκαταβολή είτε ως εξόφληση εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις (π.δ. 121/2008 άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε' και ν. 3172/2003 άρθρο 22 παρ. Β 1), το οποίο άρχεται από την ημερομηνία παραλαβής του λογαριασμού του κάθε φαρμακείου από τη φαρμακευτική υπηρεσία του εκάστοτε Κλάδου Υγείας Φ.Κ.Α. ε) «Αιτούμενο ποσό»: το σύνολο της αξίας του τιμολογίου που υποβάλλει το φαρμακείο προς τον Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α., πριν από την προσθήκη του ΦΠΑ στο τέλος κάθε μήνα. στ) «Επιστροφή (rebate)»: το ποσό που επιστρέφεται από το φαρμακείο σε κάθε Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α. με βάση καθορισμένη κλίμακα.
2. Καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών των φαρμακείων υπέρ των Κλάδων Υγείας των Φ.Κ.Α. ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα, υπό τον όρο εμπρόθεσμης καταβολής αυτών των οφειλών. Η κλιμάκωση της επιστροφής αφορά το ύψος του αιτούμενου ποσού ανά Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α.. Για το χρονικό διάστημα έως την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το ποσοστό ακολουθεί την εξής προοδευτική διαβάθμιση:…»
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Φ.42000/7087/898/3.4.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας) απευθυνόμενο προς το Ταμείο σας, προκύπτει ανενδοιάστως ότι δεν είναι δυνατή η υπαγωγή εις τις ρυθμίσεις του άρθρου 34 του Ν. 3918/2011 του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για τους λόγους που αναφέρονται εις το εν λόγω έγγραφο.
Κατόπιν τούτου, εσφαλμένως και παρανόμως προβαίνετε εις την επιβολή rebate επί των οφειλών των φαρμακείων υπέρ τoυ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για κάθε μήνα, οφείλετε δε να επιστρέψετε άμεσα εις τους φαρμακοποιούς το σύνολο των ποσών που αχρεωστήτως έχετε τυχόν εισπράξει.
            Είμαστε στη διάθεσή σας για οιανδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΚ

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΦΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΦΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21/4/2012


                                                                                                        Αθήνα, 24/4/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 1231
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣυζητήθηκαν όλα τα θέματα επικαιρότητας και αποφασίστηκαν συγκεκριμένες κινήσεις .

Άμεσες  ενέργειες .
  1.   Να αναδείξουν την αναγκαιότητα επαρκούς χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ και των υπολοίπων ταμείων (κυρίως ΔΕΗ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ).Να εφαρμοστεί αμέσως ο Ν.4038 που δίνει στον ΕΟΠΥΥ 1,5 δις για τις οφειλές  του 2011 προς όλους τους υγειονομικούς. Έτσι θα καλυφθούν όλες οι οφειλές του ΟΠΑΔ. 
  2.  Να σταλεί έγγραφο προς τον ΕΟΠΥΥ και τα ασφαλιστικά ταμεία ότι αδυνατούμε να εφαρμόσουμε εντολές  εντός 24ώρου και  να ακολουθήσουμε την αντιφατικότητα τους. Πλέον κάθε εντολή για να εφαρμοσθεί θα απαιτείται να εφαρμόζεται από την 1η του επόμενου μηνός. 
  3. Φαρμακεία που διατηρούν τη  λειτουργία τους από φαρμακοποιούς άνω των 70 ετών. Να σταλεί αυστηρή επιστολή στους Περιφερειάρχες σχετική με το νόμο και την απόφαση του ΣτΕ ώστε να ανασταλεί η άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση να γίνει καταγγελία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για απιστία Περιφερειαρχών.  
  4. Προσφυγές και προσβολή του κύρους των Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με χρονική διάρκεια διάθεσης  του stock και για τα φάρμακα με χονδρική τιμή άνω των 200€. 
  5. Προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για : 
  •      Καθυστερήσεις πληρωμών ταμείων παρά τις κοινοτικές οδηγίες .
  •      Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ που δημιουργούν επιπλέον κράτος και αδιαφανείς προμήθειες.   
    6.  Προσφυγή για τα βρεφικά γάλατα και διερεύνηση τυχόν κατευθυνόμενου dumbing   τιμών       (αλλοίωση ανταγωνισμού) και πωλήσεις του χωρίς κέρδος από τα supermarkets. Η μάχη στο ΣτΕ είναι και για την τιμή καταναλωτού. Να διερευνηθεί η περίπτωση να υπάρξει κουπόνι στα γάλατα και σταθερή Λ.Τ. και να γίνουν συνταγογραφούμενα ιδίως για ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.

   7.     Νομικές ενέργειες κατά ΤτΕ για διαθέσιμα  του ΚΑΕΦ .

 
Υπόλοιπες ενέργειες

ΕΟΠΥΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΚ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

ΘΕΟΔ.ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ:«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΥΓΚΛΑ» ΣΥΝΙΣΤΑ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ

Απαραίτητοι οι διακριτοί ρόλοι: Άλλο γιατρός, άλλο φαρμακοποιός, άλλο εισαγωγέας!

O Πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεόδωρος Αμπατζόγλου μιλάει στο Health View για τα στρεβλά και τα κακώς κείμενα στο χώρο της Υγείας. Επισημαίνει τους κινδύνους που κρύβει η ανεξέλεγκτη εισαγωγή των φθηνότερων γενοσήμων φαρμάκων, αναφέρεται στους διακριτούς ρόλους που πρέπει να έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με την υγεία και αφήνει αιχμές για τον υποδαυλιστικό ρόλο του Υπουργείου μεταξύ των κοινοτήτων που έχουν να κάνουν με τη Δημόσια Υγεία και συνιστά να ακολουθήσουμε παραδείγματα άλλων χωρών: «…τα πράγματα θα γίνονταν πιο ομαλά αν απλώς ακολουθούσαμε το παράδειγμα μιας προηγμένης υγειονομικά χώρας με τα ίδια με εμάς χαρακτηριστικά. Ο τροχός έχει ανακαλυφθεί…»

Η εφαρμογή της συνταγογράφησης με δραστική ουσία αποτέλεσε σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ πολλών φορέων του χώρου της Υγείας Γιατί;

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΤΑΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                            Αθήνα,                  19/4/2012
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

 
Αριθμ.  Πρωτ.   1145


 
ΠΡΟΣ


Φαρμακευτικούς Συλλόγους
Της Χώρας


Όπως μας ενημέρωσε ο Δ/ντής Υγειονομικού του ΕΤΑΑ κ. Φάνης Ρηγάτος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής των φαρμακείων, για τις  συνταγές που υποβάλλονται μέσω των Συλλόγων αποστέλλονται στην Ταχ. Διεύθυνση του ΕΤΑΑ με courier.

Στην  βεβαίωση,  εκτός των πρώτων τριών σημείων που σας έχουμε ήδη  αποστείλει με προγενέστερο e-mail (4/4/2012), προστίθεται και ένα τέταρτο σημείο.
Για διευκόλυνσή σας επισυνάπτουμε το έγγραφο του ΕΤΑΑ.

Σημείο 4:
Η βεβαίωση αφορά το ποσό   ………….. για τον μήνα  …………. και για τον τομέα του ΕΤΑΑ π.χ. ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ.

Υποβάλλετε ξεχωριστή βεβαίωση για κάθε μήνα και κάθε τομέα του ΕΤΑΑ όπου θα φαίνεται το αιτούμενο ποσό της κάθε αποστολής.

Η δέσμευση του κ. Ρηγάτου είναι ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν εντός ενός μηνός περίπου από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                                                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 Ακολουθεί το έγγραφο του ΕΤΑΑ

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Αθήνα,         18/4/2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
 
Αριθμ.  Πρωτ.   1114


ΠΡΟΣ

-          Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κύριο  Ανδρέα Λοβέρδο
-          Υφυπουργό Υγείας
Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Κύριο Μιχάλη Τιμοσίδη
-          Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Κύριο Αντώνη Δημόπουλο
Θέμα :  Εκπτώσεις προς τα φαρμακεία.


Κύριε Υπουργέ,

Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που έχουν απασχολήσει τους φαρμακοποιούς και τη σχέση τους με το Υπουργείο είναι το θέμα των εκπτώσεων προς τα φαρμακεία από τις εταιρείες και τις φαρμακαποθήκες.

1. Με την ΔΥΓ 3/128948, ΦΕΚ 2785/2.12.2011 καταργήσατε χωρίς αιτιολογία τις παρεχόμενες εκπτώσεις.
Διαμαρτυρηθήκαμε και υποστηρίξαμε ότι κακώς το Υπουργείο εμπλέκεται με το θέμα αυτό το οποίο είναι αμιγώς ζήτημα συναλλακτικής  ελευθερίας και δεν επηρεάζει την τιμή  των φαρμάκων ούτε και τις δαπάνες των Ταμείων.
Αφορά τη διαμόρφωση συναλλαγών μεταξύ προμηθευτή και προμηθευόμενου.

2. Στη συνέχεια με την ΥΑ/ΔΥΓ3/3222 (ΦΕΚ 34/19.1.12) επαναφέρατε το δικαίωμα προαιρετικών εκπτώσεων.
Αυτό ήταν ιδιαιτέρως θετικό.
Μάλιστα σας θυμίζουμε ότι είπατε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη τύπου ότι κακώς είχατε παρέμβει και είχατε απαγορεύσει τις εκπτώσεις. 

3. Τώρα όμως εντελώς αναιτιολόγητα με τη ΔΥΓ3/33013 (ΦΕΚ 983/30.3.2012) επανέρχεστε και ……… καταργείτε  εκ νέου τις εκπτώσεις!!

Τι συμβαίνει τελικώς κύριε Υπουργέ ;
Ποια είναι η βούληση του Υπουργείου ;
Έχουμε ή δεν έχουμε το δικαίωμα προαιρετικών εκπτώσεων ;
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                                                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΟΠΥΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΚ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΚ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Για την συμμετοχή σας στο Συνέδριο, κατεβάστε την Φόρμα Εγγραφής και επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Συνεδρίου.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΛΤΑΣ: Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΣΑΜΕ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ
Αποφάσεις επί αποφάσεων, ερμηνευτικές εγκύκλιοι, διατάξεις, νομοσχέδια, σήμερα έτσι ,αύριο διαφορετικά.
Θα ενταχθεί το τάδε ταμείο στον ΕΟΠΥΥ; 

Θα μειωθεί το ποσοστό κέρδους;
Οι τιμές των φαρμάκων; 
Το περίφημο rebate θα αυξηθεί;
Τα φαρμακεία θα κλείσουν ή θα ανοίξουν;

Λογιστικές αλχημείες, κουρέματα από δώ και από κει .
΄Ενας  επιστημονικός κόσμος που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
Μπίλια είναι και γυρίζει. Σήμερα το μαύρο, αύριο το κόκκινο, μεθαύριο μαυροκόκκινο.

Επικοινωνούμε  μέσω απανωτών εγκυκλίων που αναιρούν και ερμηνεύουν τις προηγούμενες. Σχεδιάζουμε στα γρήγορα, αποφασίζουμε πριν σχεδιάσουμε, ξανααποφασίζουμε για να σχεδιάσουμε. 
Πρωτότυπο φαρμάκου, γενόσημο, δραστική ουσία.
Δια χειρός γιατρού; Φαρμακοποιού; 
Κλινικού φαρμακοποιού; 

Οι ασφαλισμένοι έχουν πελαγώσει, μαθαίνουν, ξεμαθαίνουν. 
Η Ελλάδα γυρίζει ανάποδα. Οι δαπάνες για τα φάρμακα μέσω φαρμακείων εμφανίζονται ως ο μοναδικός υπεύθυνος  του οικονομικού ξεχαρβαλώματος της χώρας. 
Το φαρμακείο βιάζεται,  απαξιώνεται.

Οι κερδοσκόποι καραδοκούν.
Τα συμφέροντα ντόπια και ξένα ακονίζουν νύχια και μαχαίρια.
Ο επί της υγείας υπουργός κ.Λοβέρδος αφήνει προς τα μέσα και τα έξω να φανεί πως για το κατάντημα της χώρας φταίνε οι φαρμακοποιοί  και το κακό γίνεται χειρότερο.

Ποιος όμως πιστεύει ότι με το κλείσιμο των φαρμακείων θα σωθεί η Ελλάδα; 
Ας είμαστε προσεκτικοί.
Το να λέμε και να ξελέμε δεν βοηθά.
Το μόνο που καταφέρνουν είναι να οδηγούν τις μικρές μας  επιχειρήσεις σε αφανισμό. 
Θαρρείς και είμαστε εμείς το πρόβλημα της χώρας.
Το επιστημονικό και κοινωνικό μας έργο ξεχνιέται και διαγράφεται.
Διακατεχόμαστε από ανασφάλεια στη δουλειά μας, απαξιωμένοι και στοχοποιημένοι από τους συγκεκριμένους επιτήδειους. Δεν είμαστε η πανάκεια της κρίσης χρέους.
Δεν φταίνε τα φαρμακεία για τα δεινά της χώρας.

 Αλλά, 

" θα περάσουν από πάνω μας όλοι οι τροχοί, στο τέλος όμως τα ίδια τα όνειρά μας θα μας σώσουν".

Η ελπίδα, η ενότητα, η αγωνιστικότητα θα δώσουν το μήνυμα στους εφήμερους έχοντες και κατέχοντες, ότι το φαρμακείο της γειτονιάς, το φαρμακείο της πόλης, το φαρμακείο του χωριού, θα ζεί και θα επιβιώνει.


                                                                  Αποστόλης Βαλτάς
                                                             Β΄αντιπρόεδρος Π Φ Σ
                                                   Πρόεδρος Φαρμακ.Συλλόγου Λέσβου

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΥΚΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


Πέμπτη 12 Απριλίου 2012
                                                       
Παρατηρήθηκε δυσκολία στη χορήγηση σκευασμάτων υψηλού κόστους απο τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ.
Σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ.3(α)/οικ. 34092 (ΦΕΚ 1003/Β/2-4-2012), που αναφέρει ότι τα ενλόγω σκευάσματα δεν θα χορηγούνται απο ιδιωτικά φαρμακεία παραμόνο απο τα φαραμκεία των Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ,  σας ενημερώνουμε ότι μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση και μέχρι νεωτέρας, μπορούν να χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία σε περίπτωση ελλείψεων.
Στις συκγεκριμένες συνταγές θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «στερούμεθα» από τα φαρμακεία του νοσοκομείου ή απο το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ.
Συνταγές που θα εκτελεστούν από τα ιδιωτικά φαρμακεία με την παραπάνω διαδικασία θα εξοφληθούν κανονικά.

ΔΕΙΤΕ  ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αθήνα, 11/4/2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 1083 

 
ΠΡΟΣ

Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της Χώρας


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ


-        Την Μ. Πέμπτη 12/4/2012 εξοφλούνται οι λογαριασμοί του ΕΟΠΥΥ για συνταγές που κατατέθηκαν αρχές Μαρτίου.

-        Επίσης θα καταβληθεί το 27% του συνόλου των οφειλών του ΟΠΑΔ κατά φαρμακείο την Μ. Πέμπτη μέσω των Διανεμητικών Λογαριασμών και την επόμενη εβδομάδα για ατομικές υποβολές.


-        Είναι σε εξέλιξη και θα συνεχισθούν οι καταβολές των παλαιών οφειλών του ΟΑΕΕ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                                                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αθήνα, 11/4/2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 1087


 

ΠΡΟΣ

Φαρμακευτικούς Συλλόγους
 Της χώραςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Επειδή υπάρχουν πολλά προβλήματα που αφορούν την λειτουργία της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Δικτύου, τιμών, υπολογισμού συμμετοχών) και επειδή το σύστημα επιβαρύνεται από τις καθημερινές  τροποποιήσεις,  ο ΠΦΣ  σας καλύπτει για την χειρόγραφη εκτέλεσή  τους  για τους προαναφερόμενους λόγους.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ